איוש נחלות פנויות במושבים

דרך עקיפה לאיוש בני המושבים "בהרחבות" ללא מכרז

איוש נחלות פנויות במושבים
איוש נחלה במושב – "הרחבות" והקצאת מגרשיהן לבני המושב ללא "מכרז"

בפברואר השנה נכנסה לתוקפה החלטה 1317 של מועצת מקרקעי ישראל, המאפשרת הקמת "הרחבות" והקצאת מגרשיהן לבני המושב ללא "מכרז" וללא ועדת קבלה חיצוניות. מספר מושבים נערכים ליישום ההחלטה באופן מיידי. מושבים שלא יבצעו בדיקות נכונות ולא יערכו בהקדם למימוש הזכויות, עלולים "לאחר את הרכבת".
ההחלטה קובעת כי מושב שיש לו "נחלות בלתי מאויישות" יוכל להכין תוכנית מתאר ל"הרחבה" שבמסגרתה יבוטלו חלקות המגורים של הנחלות הבלתי מאויישות והן יומרו במגרשי מגורים. מגרשים אלה ישווקו למומלצי האגודה ללא מכרז. השטח החקלאי של הנחלות הלא מאוישות יוותר בידי האגודה.

בנוסף יקבל המושב מרשות מקרקעי ישראל כ- 500,000 ₪ לכל נחלה שתבוטל ושחלקת המגורים שלה תהפוך בתוכנית המתאר ל- 3 יחידות מגורים. הכספים שישולמו על ידי רשות מקרקעי ישראל יהיו מיועדים לצרכי פיתוח הישוב.

מדובר בתמריץ משמעותי למושבים לבטל את הנחלות הלא מאויישות שנותרו בישוביהם.

בישובי הגליל והנגב קיימת אפשרות נוספת; על פי החלטה 1317 יוכלו ישובי הגליל והנגב לאייש את הנחלותבאמצעות מינהל מקרקעי ישראל בתשלום. התשלום עבור הנחלות ועבור המגרשים יוקצה "בהנחת איזור".

יוזכר כי כל מושב "נולד" עם מספר נחלות קבוע. שטח משבצת האגודה הינו מספר הנחלות כפול "מכסת הקרקע לנחלה" כפי שנקבעה לאותו ישוב. ברוב המושבים הישוב הוקם עם מספר משפחות מתיישבים נמוך ממספר הנחלות המתוכננות והמתיישבים הראשונים חילקו את עודף הקרקע החקלאית של המשבצת ביניהם.

מאז הקמת המדינה איישו האגודות בהדרגה את הנחלות הפנויות למועמדים מטעמם. לחלק מהמושבים נותר עודף נחלות שלא אויישו עד היום. לפני מספר שנים התקבלה החלטה במינהל מקרקעי ישראל "להקפיא" את איושן של הנחלות הבלתי מאויישות במרכז הארץ ולהקצותן במכרז על ידי מינהל מקרקעי ישראל. התנגדות תקיפה של התנועות המיישבות והאגודות הביאו להקפאת המצב ומכרזים לאיוש הנחלות לא פורסמו.

על מנת לצאת ממצב ההקפאה הגתה רשות מקרקעי ישראל את ההחלטה האחרונה המקנה כאמור תמריץ משמעותי ביותר למושבים. ההחלטה קובעת לוח זמנים לביצועה שלא יעלה על חמש שנים. היינו, מושבים שלא ינצלו ויממשו את ההחלטה בתוך 5 שנים יוכל המינהל לקחת מהם את המגרשים בסוף התקופה בכל דרך שימצא לנכון. הואיל וקבלת תוקף לתוכנית מתאר אורכת כחמש שנים, מחייב הדבר התארגנות נכונה, קבלת החלטות מיידיות ברשויות האגודה וכניסה לביצוע בהקדם האפשרי.

בדיקה יסודית של תוכניות המתאר החלות על הישובים מגלה שישנם מגרשים שתוכננו בעבר על חלקות מגורים. מגרשים אלה, אם טרם הוקצו, יוקצו ע"י המינהל במכרז בעתיד. המושבים שהחלו ביישום ההחלטה מנצלים קיומם של מגרשים אלה לשיווק מיידי לבני המקום ובמקביל נערכים להכנת תוכניות להמרת יתר הנחלות למגרשים.

יובהר כי הוראות הביצוע של החלטה זו טרם נקבעו.

חברת "גנות נלד"ן", ברשות מר נחמיה גנות, מרכזת צוות מקצועי המלווה מושבים באמצעות כל בעלי המקצוע הדרושים ליישום החלטה זו.

איוש נחלות פנויות במושבים | החלטה 1445 | החלטה 1301 | הרחבות מושבים | הרחבה במושבים