ביטול מינוי בן ממשיך באילו מצבים? האם על מנת לבצע חכירת נחלה יש לעשות ביטול בן ממשיך? מה הסיכונים בלבצע ביטול למנוי בן ממשיך ומה כדאי להימנע מהליך שכזה.

עד שרמ"י תנסח את חוזה החכירה החדש, על ההורים לשקול העברת הנחלה לבן הממשיך עוד בחייהם

ביטול מינוי בן ממשיך

ביטול מינוי ממשיך
ביטול מינוי בן ממשיך

ביטול למנוי בן ממשיך – גד שטילמן

לרוב האפשרות היחידה שמכירים בהקשר לנחלות הוא רכישת נחלה או מכר נחלה. לפני שנתיים הוחל ביישומה של החלטה 979 (מספר מקורי) המקנה זכות חכירה בחלקת המגורים כנגד תשלום "כבד" (כשליש מערך הנחלה). אם אין די בכך, כעת מסתבר כי אחד המכשולים הקשים היא הדרישה לביטול מינוי "בן ממשיך" בנחלה מהוונת. ביטול מינוי בן ממשיך כפועל יוצא של ישום החלטה 979 מנפיקה חוזה חכירה בנוסח חדש לחתימת בעלי נחלות "שנכנסים" להסדר היוון ותשלום "דמי רכישה" מחייב, כתנאי לחתימה, ביטול מינוי של הבן הממשיך באותו משק.

ביטול למנוי בן ממשיך פותח מחדש מחלוקת משפחתית שהסתיימה לפני שנים. תנאי זה הנכפה על ידי רמ"י, מעמיד את הבן הממשיך והוריו בדילמה עצומה: מחד, ביטול המינוי משנה מבחינתם "סדרי עולם" שנקבעו במסגרת המשפחתית. כמו כן, לרוב, "הבן הממשיך" הוא זה שאמור לשלם את תשלומי ההיוון של הנחלה מתוך הנחה שהנחלה תהא קניינו.

ביטול בן ממשיך

ביטול של מנוי בן ממשיך
ביטול למנוי בן ממשיך

תפיסת העולם האנכרוניסטית של רמ"י האוסרת פיצול נחלה הואיל ולכאורה היא אמורה לשמש לפרנסה של משפחה אחת, הולידה את מוסד "הבן הממשיך", שהוא, ורק הוא, יקבל את המשק כולו לאחר פטירת הוריו. מינויי הבן ממשיך יוצר מצב בעייתי ביותר לילדים והוריהם וכר נרחב למחלוקות שמביאות להריסה של התא המשפחתי.

בעלי נחלות והוריהם, שהלכו בתלם הוראות רשות מקרקעי ישראל ומינו "בן ממשיך" בנחלתם מוצאים עצמם היום מול "שוקת שבורה"; התנאי שקבעה רמ"י בחוזה החדש לביטול מינוי הבן הממשיך יוצר דילמות חדשות ומחזיר את המחלוקת המשפחתית לנקודת המוצא בעבר. לדעתנו, דרישה זו של רשות מקרקעי ישראל לביטול מינוי הבן הממשיך, אסורה מבחינה חוקית וגובלת בעוולה של "גרם הפרת חוזה". אולם, היועצים המשפטיים של רמ"י יכולים להיות רגועים, שכן, אין הם כופים על הבן והוריו לבטל את מינוי הבן הממשיך – לשיטתם ביטול מינוי בן ממשיך יעשה, כביכול מרצון, הן על ידי הבן והן על ידי הוריו.

ביטול למנוי בן ממשיך – עיגון זכויותיו של הבן במשק לאחר ביטול המינוי

ביטול בן ממשיך מצב בעייתי – השאלה הנשאלת היא כיצד יעגן הבן זכויותיו במשק לאחר ביטול המינוי שכן הסתמכות על צוואה היא בעייתית הואיל וקיים תמיד סיכון שההורים או מי מהם ישנו את הצוואה ללא ידיעתו של הבן בערוב ימיהם. על כן, לדעתנו, הדרך היחידה להבטחת זכויותיו תהא העברת הנחלה בחיי ההורים על שם הבן. טבעי הדבר שההורים חוששים להעביר את הנחלה בחייהם לבנם, אולם הורים המבקשים לתת לבן הממשיך וודאות, יכולים לערוך חוזה להעברת הנחלה על שמו ולקבוע בחוזה תנאים והתחייבויות של הבן לפי שיקול דעת ההורים בלבד.

בין היתר יכולים ההורים לקבוע בחוזה כי כל עוד הם בחיים לא יגרע מזכויותיהם דבר: הם ייהנו מפירות הנחלה, ימשיכו לגור בה וינהגו בנחלה "מנהג בעלים" "עד 120". בנוסף ניתן להבטיח את זכויות ההורים חרף רישום הזכויות על שם הבן, בביטחונות שונים, לרבות: משכון, הערת אזהרה, ויפויי כח בלתי חוזרים שיוחזקו בנאמנות בידי עו"ד למקרה והבן לא יעמוד בהתחייבויותיו ויפעל בניגוד לרצון ההורים, או לא יקיים תנאי אחר שסוכם בדבר פיצויי או פיצול מגרשים לאחיו; ההסכם יחתם גם על ידי בת/בן הזוג וניתן להסדיר בו פתרונות למקרה של גרושים.

חכירת נחלה – על רמ"י לשנות את נוסח חוזה החכירה:

ביטול בן ממשיך
ביטול בן ממשיך

אנו סבורים שעל רמ"י לשקול מחדש את נוסח החוזה ולבטל את התנאי האמור שהוא משולל כל הגיון ומנותק מחיי המושב. לרוב לא ניתן לבטל את המינוי של הבן הממשיך ללא הסכמתו. הבן הממשיך הוא זה שקשר את עצמו ואת עתיד חייו וחיי משפחתו למשק והשקיע במשק מכספו. לדעתנו אין סיבה משפטית מוצדקת לדרוש את ביטול מינוי בן ממשיך בחוזה החכירה.
ניתן היה להסתפק בהוראה לפיה מיום תחילת החכירה החדשה ואילך לא ימונה בן ממשיך וירושת המשק תהא בצוואה ועל פי הוראות סעיף 114 לחוק הירושה.

במידה ואתם מחפשים עזרה וייצוג משפטי בנושאים הקשורים אל סכסוכים באגודות נחלות, וכל הקשור אל מקרקעין כמו גם ירושות וצוואות נוכל לעזור לכם בדרך הטובה ביותר. משרד עו"ד גד שטילמן בעל ניסיון של למעלה מ -30 שנה בייצוג מושבים ובעלי נחלות ומשקי עזר, דיני תכנון ובניה, השכרת קרקע חקלאית, במשפט המסחרי האזרחי ודיני המקרקעין על כל תתי העיסוק שבו ובעיקר מול רמ"י, ירושת המשק, בן ממשיך, בית שלישי, הסכמי ירושה, צוואות, שינוי יעוד, שימושים חורגים ועוד.

כתובתנו: מגדל משה אביב ז'בוטינסקי 7 רמת גן. טל' 03-6132432 ;  caroline@ts-law.co.il

ביטול מינוי בן ממשיך | ביטול בן ממשיך | ביטול למנוי בן ממשיך | חכירת נחלה