בית המשפט העליון פסק – בעל משק עזר הינו "חבר אגודה"

בעל משק עזר במושב הינו חבר שווה זכויות לכל דבר עניין לחברי האגודה בעלי הנחלות. כך קבע בית המשפט העליון (בר"ע 3296/10)

ההליכים בתיק זה החלו עת האגודה פנתה לרשם האגודות בטענה כי "ספר החברים" של האגודה הכולל את שמם של בעלי משקי העזר, אינו "ספר חברים" אלא "רשימת בוחרים" ויש למחוק את שמם הואיל ונרשם בטעות.

חוקר שמונה מטעם רשם האגודות דחה את בקשת האגודה ואישר את חברות בני הזוג; אולם, רשם האגודות קיבל את ערעורה של האגודה על החלטת החוקר וקבע כי בני הזוג אינם חברים. בהחלטתו הסתמך רשם האגודות, בין היתר, על חוזה שנחתם על ידי בני הזוג בו הצהירו כי אינם חברים באגודה.

בני הזוג, שיוצגו ע"י עוה"ד גד שטילמן וצביקה גלזר, ערערו על פסק דינו של רשם האגודות לבית המשפט לעניינים מינהלים בירושלים שהפך את ההלכה לטובתם. על פסק דין זה הוגשה בקשת רשות ערעור לכב' בית המשפט העליון שאימץ את פסק הדין שניתן בביהמ"ש המחוזי.

על פי פסק הדין, האגודה התייחסה לבני הזוג כ"חברים" במשך שנים רבות ואף אפשרה את השתתפותם באסיפות הכלליות של האגודה ובבחירות לרשויות האגודה. באשר להסכם עליו חתמו, בו הצהירו כי אינם חברים, נקבע כי החוזה נחתם לצרכי הקצאת מגרש בהרחבה ואין בו כדי לשנות את מעמדם של בני הזוג כחברים, מה גם, שלאחר חתימת ההסכם המשיכה האגודה להתייחס לבני הזוג כחברים לכל דבר ועניין. ביהמ"ש השתית את פסק דינו על תקנה 2 א. לתקנות האגודות השיתופיות הקובעת כי היה ובמשך תקופה סבירה נהגו באדם כחבר אגודה, יש להגדירו באופן רשמי כחבר באגודה. ביהמ"ש הוסיף כי מתקיימים בבני הזוג מרבית האלמנטים המהותיים שהוכרו בפסיקה ככאלה המלמדים על חברותו של אדם באגודה שיתופית מכוח נוהג, גם אם לא התקבל לשורותיה בדרך הפורמאלית הקבועה בתקנון. ביהמ"ש הוסיף שהעובדה שהמשיבים לא שילמו "דמי חבר" לאורך שנים אינו מטה את הכף לרעת בני הזוג הואיל וסביר כי הדבר נבע מאי הבנה מצדם לגבי הסכום שעליהם לשלם כ"חברים".

לדברי עו"ד מקרקעין שטילמן, הענקת מעמד של "חבר אגודה" לבעל משק עזר תאפשר לו לקבל את כל ההטבות הניתנות לחברים בעלי הנחלות באגודה, כמו כן מציין עוה"ד שטילמן כי נדיר שביהמ"ש מבטל החלטה של רשם האגודות, לא כל שכן על בסיס תקנה 2א.