קבלת החלטות באסיפה הכללית של האגודה השיתופית

האסיפה הכללית הינה המוסד העליון של האגודה השיתופית והיא הקובעת את מדיניות האגודה ועל פי החלטותיה חייב וועד האגודה לפעול. לא אחת עולה השאלה אם החלטות שהתקבלו, התקבלו כדין. לעיתים גם החלטות שהתקבלו כדין מבוטלות על ידי ערכאות שיפוטיות, לכן קיימת חשיבות רבה להכנס לעובי הקורה בנושא האמור.

כשרותה של החלטה באסיפה הכללית קשורה באופן הדוק לדרך פרסומה, לדרך כינוסה של האגודה, להוראות בדבר הרוב הדרוש לקיומה, הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בה, דרך ניהול האסיפה, וכיוצ"ב.

על מנת שהחלטה באסיפה הכללית תהייה "כשרה", הזימון לאסיפה הכללית חייב להיות תואם להוראות התקנון, הן מבחינת מועד פרסומה של האסיפה ביחס למועד הפרסום, הן מבחינת דרך הפרסום של האסיפה והן בדבר ניסוח "סדר היום" של האסיפה.

לכל אגודה ואגודה קבוע בתקנון כמה ימים טרם קיומה חובה על וועד האגודה לפרסם מראש את מועדה. כל סטייה מהוראה זו מחייבת ביטול כל החלטה שהתקבלה באסיפה. בתקנונים רבים קיים סעיף שפרסום הודעה על האסיפה יעשה על גבי לוח המודעות. מדובר על הוראה ארכאית ורצוי שהפרסום יהא לא רק על גבי לוחות מודעות, אלא גם בהעברת הודעה לתאי הדואר של החברים ושימוש באמצעי תקשורת עדכניים כגון: ווצאפ, מסרונים (SMS) והודעות דוא"ל ישירות לכל חבר וחבר.

לאור חשיבות הפרסום לכשרות ההחלטות, אנו ממליצים להעביר את ההודעה על קיומה של אסיפה כללית באגודה שיתופית בשלושה אמצעי תקשורת לפחות.

הודעה על הזימון מחייבת מלבד פרסום מועדה, גם את מיקומה וסדר יומה.

סדר היום של האסיפה הכללית חייב להיות מנוסח באופן שתואם בדיעבד להחלטות שהתקבלו באסיפה הכללית.

החלטה שתתקבל באסיפה שאינה עולה בקנה אחד עם סדר היום שפורסם דינה להתבטל. הרציונל העומד מאחורי הביטול הוא שחבר יכול להחליט אם הוא מגיע לאסיפה הכללית או לא מגיע בהסתמך על הנושאים המפורסמים בסדר היום. מאחר והחלטות באסיפה הכללית מחייבות גם את החברים שלא נכחו בה, הרי שקבלת החלטה בנושא שלא היה על סדר היום יש בה פגם מהותי ומכאן החובה לבטלה.

בפתח האסיפה יש לבחור יושב ראש לאסיפה. יושב הראש הוא זה שמנהל את האסיפה. ניסוח ההחלטות להצבעה והדרך לביצוע ההצבעה עצמה מחייבת ניסיון רב ועל כן רצוי שיושב ראש האסיפה יכיר את הנושאים מראש והיה בעל ניסיון בניהול אספות כלליות.

פרוטוקול האסיפה אינו חייב להביא לידי ביטוי את דברי החברים, אלא רק את ההחלטות שנתקבלו. חובה לציין בפרוטוקול את מספר החברים שנכחו. אנו ממליצים שמספר המצביעים בעד ונגד כל החלטה ירשם בגוף הפרוטוקול. כמו כן אנו ממליצים שירשמו על גבי טופס מובנה בו רשומים כל החברים, שמות החברים הנוכחים באסיפה. הפרוטוקול חייב להיחתם על ידי המזכיר ויושב ראש האסיפה. אין לערוך בפרוטוקול שינויים והוא חייב להישמר ב"ספר הפרוטוקולים". אנו כמובן ממליצים לתעד את ההחלטות כלשונן במאגר אלקטרוני שיהא זמין לכל חבר בכל עת.

 

בדרך כלל החלטות האסיפה הכללית מחייבות את כלל חברי האגודה אולם החלטות שיש בהן משום פגיעה בקניינו של הפרט נפסלו בבתי המשפט על אף שהתקבלו כדין. כך למשל החלטות שיש לחלק את גירעון האגודה בין חבריה, או החלטות לגבי חלוקת כספים שהתקבלו מיחידות ההשתתפות של האגודה בתנובה באופן שוויוני בין החברים.

אנו ממליצים לכל ועד אגודה לקבל יעוץ משפטי בדבר דרך ניסוח ההחלטות טרם האסיפה הכללית.