החלטה 1591 | החלטה 1580 | החלטה 1581

החלטה 1591

עדכוני החלטות רשות מקרקעי ישראל

בתאריך 24.12.2018 התכנסה מועצת מקרקעי ישראל ועדכנה מס' החלטות. כולל החלטה 1591, החלטה 1580, והחלטה 1581.
להלן תקציר ההחלטות שהתקבלו.

החלטה 1580

המועצה החליטה למנות ועדה ציבורית שתבחן את הסוגיות הבאות:

1.1.       אפשרות החלתן של הנחות אזורי עדיפות לאומית על תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים.
1.2.       אפשרות השכרת יחידות המגורים בחלקת המגורים.

החלטות בנושאים אלו ישפיעו על קבלת ההחלטות בעניין הקמת פל"ח בחלקת המגורים של הנחלה.
כמו כן, מתן אפשרות חוקית להשכיר יחידות מגורים בתוך חלקת המגורים, עשוי אף הוא להקל באופן משמעותי על התפרנסותן של בעלי הנחלות.

החלטה 1581

בעניין שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה

החלטה זו מעדכנת את החלטה 1458 ומעניקה "הקלות" לכאורה לבעל זכויות שהגיע לגיל הפנסיה והוא מסדיר את השימושים הלא מוסדרים בנחלתו בתוך שנתיים ממועד ההחלטה.
כזכור, החלטה 1458 קבעה כי מבנה הפל"ח ימוקם בתוך חלקת המגורים בשטח של 2.5 דונם והם יוותרו תמיד כחלק מהנחלה וכי  שטח המבנה לא יעלה על 500 מ"ר וכולל את השימושים שאושרו מחוץ לחלקת המגורים. תעסוקה לא חקלאית מוגדרת בתכניות תקפות החלות על כל יישוב.
באותה החלטה גם נקבע כי תנאי לביצוע עסקה בהתאם להחלטה זו הינו הסדרת השימושים הלא מוסדרים בנחלה, לרבות תשלום בגין תקופת העבר והעמדת ערבויות להבטחת ההסדרה.
במסגרת התיקון, החלטה 1581 הוספה התייחסות ספציפית להסדרת תשלומי עבר כדלקמן:
בעל זכויות שהגיע לגיל פנסיה אשר יסדיר, תוך שנתיים ממועד כניסתה לתוקף של החלטה זו, את השימושים הלא מוסדרים בנחלה, יהיה זכאי להסדרת חובותיו בקשר לשימושים שניתן להסדירם בהתאם להחלטה זו, עבור שימושי התעסוקה הלא חקלאית  הלא מוסדרים, בתנאים שלהלן:

  1. עבור חובות עבר שנוצרו עד למועד כניסתה לתוקף של החלטה זו –  6% מערך הקרקע למועד ההסדרה עבור תקופת השימוש אך לא יותר מתקופה של 4 שנים (עד 24% מערך הקרקע במצטבר לתקופה שקדמה להחלטה זו, גם אם משך השימוש הבלתי מוסדר לתעסוקה לא חקלאית היה ארוך יותר).
  2. עבור חובות עבר שנוצרו ממועד אישורה של החלטה זו ועד למועד ההסדרה בפועל – 6% מערך הקרקע לשנה או החלק היחסי ממנה;
  3. שיעור התשלום לשנה עבור חובות עבר למבני קיט כפרי יהיה כלהלן ויעודכן ככל שיעודכן סעיף 1.10.1. להחלטת מועצה מספר 1567:

6% מערך הקרקע – באזור שאינו אזור עדיפות לאומית;

4% מערך הקרקע – באזור עדיפות לאומית ב';

3% מערך הקרקע – באזור עדיפות לאומית א';

1% מערך הקרקע – באזור קו עימות;

עוד נקבע כי הסדר זה לא יחול על שימוש לגביו ניתן פסק דין והתשלום בעד השימוש יעמוד על כל תקופת השימוש הלא מוסדר בנחלה, וכי בסמכות ועדת פשרות של הרשות ובמסגרת שיקול דעתה הבלעדי, להחיל את ההסדר האמור במסגרת פשרה בהליכים המתנהלים בבתי המשפט.

 החלטה 1591

החלטה 1591בעניין קביעת זכויות המגורים בחלקת המגורים במושב עובדים

החלטה זו מעדכנת את החלטה 1553 שהינה גלגולה של החלטה 979.
בהחלטה זו אין שינוי דרמטיים.
תיקון אחד הינו סעיף מתוך פרק העברת הזכויות הקובע כי על אף ההנחיות בדבר תשלום דמי רכישה בעת העברת הזכויות גם אם לא הצטרף החוכר בעבר להסדר, הרי שניתן לבחור במסלול של תשלום דמי הסכמה בהתאם להוראת החלטת מועצה מספר 534, חרף ביטולה, כל עוד החוכר מחזיק חוזה בתוקף והוא עומד על המשך תחולתו או שהחוכר מבקש לממש זכאותו לחידוש חוזה שהיה בידו, בתנאים הנקובים בו. במצבים אלה, לא ישולמו דמי רכישה, ההסדר הקבוע בהחלטה זו לא יחול ויוסיפו לחול תנאי החוזה הקיים.
החלטה זו הייתה קיימת גם בהחלטה 1553, אלא שהוספה התייחסות להחלטה 534.
כמו כן בעוד החלטה 1553 קבעה כי יישום ההחלטה מותנה בקבלת תקציב שיאפשר מימושה , העדכון ביטל סעיף זה.

 

 

סגירת תפריט
צור קשר
close slider
עו"ד מושבים

עורך דין מקרקעין ברמת גן

עורך דין מושבים גד שטילמן טלפון: 03-613-2432

סגור