החכרת קרקע חקלאית | השכרת קרקע חקלאית | השכרת נחלה

החכרת קרקע חקלאית

קרקע חקלאית להשכרה – בעלים פרטי של חלקה  חקלאית במושבות החקלאים יכול להשכיר את הקרקע בכל דרך שימצא לנכון. לעומת זאת במושבים ובקיבוצים בהם החקלאים בעלי זכויות שכירות או חכירה, קיימות  מגבלות חוזיות וחוקיות על השכרת קרקע חקלאית;

  • הוראות חוזיי החכירה אוסרות בדרך כלל השכרת משנה או החכרת הקרקע חקלאית לאחרים וכל פעולה שכזו יכולה להביא לביטול חוזה החכירה מול רשות מקרקעי ישראל (המינהל).
  • הוראות חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), תשכ"ז-1967 האוסר  ניוד קרקע ו מים ומגדיר "ניוד זכויות" כ"שימוש חורג" המהווה עוולה אזרחית ועבירה פלילית.

בנושא קרקע חקלאית להשכרה המגבלות האמורות מעמידות את בעלי הנחלות וחוכרים של קרקע חקלאית מצב לפיו הם אינם יכולים לערוך חוזה שכירות לעיבוד חקלאי סטנדרטי ולקבל דמי שכירות בהתאם לשטח המושכר ולתקופת השכירות הואיל וכל הסכם שכזה מסכן אותם בתביעות מרשות מקרקעי ישראל ובהליכים פליליים לפי חוק ההתיישבות.

להשכרה קרקע חקלאית
קרקע חקלאית להשכרה הוא תהליך שניתן לעשות במקרים מסוימים במסגרת החוק המאשפר

אדמה חקלאית להשכרה – החוק ומגבלת השימוש בהוראות המינהל מביאים לידי תוצאה אבסורדית שבעלי זכויות חכירה בקרקע חקלאית, לרבות כל בעלי הנחלות בישראל, שאינם חקלאים פעילים, יעדיפו להשאיר את הקרקע שברשותם לא מעובדת מאשר לשכירה לאחרים ולהפיק ממנה תוצרת חקלאית.

בתחום קרקע חקלאית להשכרה אנו בדעה שיש לבטל את החוק לחלוטין הואיל והוא פוגע בניצול נאות של אדמה חקלאית להשכרה וכן לשנות את הוראות הסכמי החכירה באופן שיאפשר לבעלי נחלות וחוכרים אחרים לנייד ולהשכיר את זכות העיבוד שלהם ללא חשש וללא ספק הדבר יביא להגדלת התוצר הלאומי, וניצול נכון של הקרקע.

השכרת קרקע חקלאית

החכרת קרקע חקלאית
השכרת קרקע חקלאית

קרקע חקלאית להשכרה – הוראות החוק ומגבלות חוזה החכירה אינם מתאימים למציאות הכלכלית הקיימת היום לפיה מספר החקלאים הולך ומתמעט וגילם הממוצע עבר את גיל ה-60 ובעיקר מאחר ולא ניתן להתפרנס בכבוד משטחי קרקע מצומצמים. החקלאות המודרנית מחייבת עיבוד של מאות דונמים על ידי כל חקלאי תוך התמקצעות בייצור גידולים ספציפיים.

יחד עם זאת, חרף הוראות חוק ההתישבות החקלאית והוראות חוזה החכירה, "משכירים" בעלי נחלות ומושבים את הקרקע שברשותם מתוך ראיה אידיאליסטית ציונית, שקרקע חקלאית בישראל – ראוי שתעובד, לו גם בתמורה מזערית שיקבלו מהמעבד/השוכר. הרצון של חקלאים פעילים, מחד, לשכור שטחי קרקע נרחבים על מנת לייעל את העיבוד החקלאי בדרך של תפוקה שולית פוחתת, ומנגד הרצון של בעלי נחלות ומושבים להשכיר את הקרקע לחקלאים פעילים, יוצרים מגוון רחב של חוזים פיקטיביים שמטרתם היחידה הינה להתאים את נוסח החוזה בדרך מעוותת לפיה, כביכול, בעל הזכויות בקרקע והמעבד ששוכר ממנו את השטח קשורים ב"שותפות לעיבוד חקלאי" או לחילופין כביכול השוכר אינו "שוכר" אלא "מעבד" את הקרקע בתמורה לתשלום עבור שירותי העיבוד.

כאשר מדובר על אדמה חקלאית להשכרה שתי האפשרויות האמורות: שותפות לעיבוד חקלאי, ושירותי עיבוד, מוכרים על ידי רשות מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות כאפשרויות חוקיות המאפשרות התקשרות עם "החקלאי הפעיל". אולם כאמור, פרטי החוזה הנדרש אינם משקפים באופן אמיתי את מערכת היחסים העסקית שבין הצדדים שכן בסופו של דבר להסכמים שכאלה קיים נספח אשר משאיר בידי בעל הזכויות בקרקע סכום חד שנתי קבוע וידוע מראש המחושב לפי מספר הדונמים המועברים לעיבודו של החקלאי הפעיל. מדובר במציאות אנומלית.

אנו בדעה שחובה על המדינה, משרד החקלאות, ורשות מקרקעי ישראל לעשות צעד אמיץ ולבטל את מגבלות הניוד של קרקע ומים ולאפשר התייעלות של העיבוד החקלאי בדרך של ריכוזה לידי חקלאים פעילים ללא חשש ומורא מפני תביעות וכתבי אישום.

צעד אחד כבר נעשה בכיוון הנכון, עת התקבלה החלטה בלתי כתובה, שאיש במשרד החקלאות וברשות מקרקעי ישראל לא יאשר בכתב, לפיה – השכרת קרקע חקלאית בין חברי אגודה שיתופית אחת אפשרית ורשות מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות יעלימו עיניהם מלשמוע ולראות, חרף הוראות החוק.

השכרת נחלה אדמה חקלאית להשכרה

קרקע חקלאית להשכרה – כשיש אדמה חקלאית להשכרה כמו נחלה משרדנו נוהג להכין עבור בעלי נחלות, אגודות וחוכרים פרטיים חוזיי שותפות לעיבוד חקלאי וחוזיי עיבוד למיניהם אולם אנו מקפידים להבהיר לשני הצדדים כי חובה עליהם לקיים את החוזה כלשונו, היינו במקרים בהם מדובר בחוזה בשותפות הרי שעל בעל הזכויות בקרקע להשקיע מכספו, מזמנו וממרצו בעיבוד ביחד עם שותפו החקלאי, תוך ניהול חשבון משותף וסיכונים עסקיים משותפים משותפים.

החכרת קרקע חקלאית | השכרת קרקע חקלאית | השכרת נחלה | קניית נחלה | קרקע חקלאית להשכרה