זכויות בניה בנחלה מהם? יש מידע רב בנושא דמי היתר בנחלה ועולות שאלות כגון כמה מטר מותר לבנות בנחלה – מה מותר לבנות על קרקע חקלאית ומה זה אישור זכויות בנחלה ? כמה מותר לבנות במשק חקלאי האם יש חריגות בניה במושבים ומהי חריגת בניה מותרת בנחלה? איך מוציאים היתר בניה למבנה חקלאי ועוד. בכתבה נפרט בנושא כמה שאפשר אך חשוב לברר עם עו"ד המתמקצע בכל הקשור אל פיצול נחלה וזכויות נחלה,  את הזכויות המדויקות של מצבך והנחלה המדוברת בכל מקרה לגופו.

אישור זכויות בנחלה – בניית סככה חקלאית

עורך דין משק המתמקצע בכל הקשור אל היתר בנייה במושבים כמו גם אישור זכויות בנחלה ישנה את פני התמונה עבורך ויוכל להפוך לא פעם מצב סבוך הנראה בלתי אפשרי למציאות קיימת. עורך דין משק מתמקצע בנושאים כמו בניית סככה חקלאית ועד לנושאי היתר בנייה במושבים אישור זכויות בנחלה ומקסום אפשרויות הבנייה שלך בשטח הרלוונטי

 

עורך דין משק – כמה מטר מותר לבנות בנחלה ?

זכויות בניה בנחלה
חריגות בניה במושבים – מה מותר לבנות על קרקע חקלאית

חריגות בניה במושבים – מה מותר לבנות על קרקע חקלאית

מידע על מכר נחלה , בנייה בשטח חקלאי , זכויות בניה בנחלה חקלאית, על פי מה נקבעות? הן נקבעות על ידי שני גורמים בלתי תלויים זה בזה: רשויות התכנון ורשות מקרקעי ישראל. רשות מקרקעי ישראל קובעת את הזכויות המותרות בנחלה בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל, רשויות התכנון קובעות את זכויות בניה בנחלה בתקנונים של תכניות המתאר החלות על אותו ישוב. בדרך כלל מדובר בשילוב של מספר תכניות בעלות היררכיה שונה והן משתלבות זו בזו, מוסיפות או גורעות זכויות ויש לבצע ניתוח משפטי ואדריכלי בכדי להבין ולגבש את התוצאה הסופית.

תכניות המתאר החלות הן תכניות מתאר ארציות (כגון: תמ"א 35) תכניות מתאר מחוזיות (תמ"מ) שהמועצות האזוריות יוזמות או רשות התכנון המחוזית יוזמת לכלל היישובים שבתחומה. תכניות מפורטות החלות על היישוב או על חלק מהיישוב ולעיתים גם קיימות תכניות המכונות "תכניות נקודתיות" החלות רק על חלקה אחת – חלקת הנחלה.

זכויות בניה בנחלה על פי רשות מקרקעי ישראל; אישור זכויות בנחלה

אישור זכויות בנחלה. בעלים – רשות מקרקעי ישראל כ"בעלים" של הקרקע, רואה בבעל הנחלה "שוכר" והיא מגדירה בחוזה החכירה ובהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מה מותר ומה אסור לשוכר – בעל הנחלה, לבנות בנחלתו. אין מדובר במגבלה סטטוטורית חוקי אלא בהגדרות ומגבלות חוזיות. רשות מקרקעי ישראל קבעה כי בנחלה חקלאית ניתן לבנות שלושה בתים: בית לבעל הנחלה, בית בן ממשיך , ובית שלישי נוסף קטן – במקרים בהם לבעל הנחלה יש נכד בעל משפחה המתגורר בנחלה. רשות מקרקעי ישראל הגבילה את השטח המותר לבניית הבית של בעל הנחלה הבית של הבן  הממשיך ל – 160 מ"ר, והגבילה את השטח של הבית השלישי ל – 55 מ"ר.

זכויות בנייה בנחלה על פי רשויות התכנון; כמה מותר לבנות במשק חקלאי

כשמדובר על בנייה בשטח חקלאי נסביר שלאורך עשרות שנים היו זכויות בניה הקבועות בתכניות המתאר נרחבות יותר מזכויות הבניה שרשות מקרקעי ישראל אפשרה לבעל נחלה חקלאית לבנות בנחלתו. רשויות התכנון מאפשרות בתכניות המתאר בניה של בתים ששטחם גדול מ-160 מ"ר. כשבעל נחלה חקלאית מבקש לממש את זכותו לבנית בית גדול מ-160 מ"ר הוא נדרש לשלם לרשות מקרקעי ישראל בשל הזכויות הנוספות תשלום המכונה "דמי היתר".

דמי היתר בנחלה – דמי היתר בניה למבנה חקלאי:

זכויות בנייה בשטח חקלאי
חריגות בניה במושבים

תשלום דמי היתר בניה למבנה חקלאי "מכשיר" מבחינת רמ"י בניה של בית בנחלה ששטחו עולה על 160 מ"ר. הסכום לתשלום נקבע על ידי השמאי הממשלתי בהתאם שווי למגורים הספציפי באותו ישוב.

אישור זכויות בניה בנחלה חקלאית לבני משק ומבנים לשימוש חקלאי;

מה מותר לבנות על קרקע חקלאית – חריגות בניה במושבים

בנוסף לבתי מגורים מותר כמובן לשות בנייה בשטח חקלאי כמו לבנות בנחלה מבני משק: סככות, מחסנים, בתי אריזה, רפתות, לולים, וכיוצא באלה. גם מבנים אלא מחייבים קבלת היתר בניה. שטחם וגודלם מוסדרים בתכניות המתאר אולם בנוסף בעל נחלה המבקש לקבל היתר למבנה חקלאי צריך לקבל גם את אישור משרד החקלאות. משרד החקלאות קבע בחוברת מפורטת מגבלות משל עצמו לבניית מבני משק בשטחים חקלאיים בנחלות כשתנאי למתן היתר הוא הוכחה לשימוש חקלאי המבוקש.

זכויות בניה בנחלות למבנים לשימושי פל"ח;

במהלך השנים קיבלו תוקף תכניות מתאר המאפשרות שימושים לא חקלאיים בנחלות. שימושים אלו מכונים "פל"ח" – פעילות לא חקלאית. כתנאי למתן היתר בניה לשימושי פל"ח על בעל הנחלה לשלם לרשות מקרקעי ישראל תשלום היוון חד פעמי ל- 49 שנים או תשלום "שימוש חורג" בשיעור 5% משווי הקרקע לאותו שימוש מידי שנה ושנה. בשל תנאים ומגבלות הקיימות בתכניות המתאר והסכומים הגבוהים שגובה הרשות לשימושי פל"ח מעטים המקרים בהם מוסדרת הפעילות ה"לא חקלאית" באופן חוקי ובתשלום מלא.

היתר בנייה במושבים – מה מותר לבנות על קרקע חקלאית

אנו עדים לכך שרוב הפעילות הלא חקלאית בנחלות הקיימת היום בארץ הינה לכאורה בלתי מוסדרת ובלתי חוקית. כנגד בנייה בשטח חקלאי  הבלתי חוקית והשימוש הלא חקלאי נוהגות רשויות התכנון להגיש כתבי אישום. כמו כן נוהגת רשות מקרקעי ישראל להגיש תביעות להפסקת הפעילות, להריסת המבנים ובנוסף לתשלום "דמי שימוש ראויים".

גד שטילמן עורך דין נחלות

זכויות בניה בנחלה | דמי היתר בנחלה | כמה מטר מותר לבנות בנחלה | מה מותר לבנות על קרקע חקלאית | אישור זכויות בנחלה |כמה מותר לבנות במשק חקלאי | חריגות בניה במושבים | חריגת בניה מותרת | היתר בניה למבנה חקלאי | עורך דין משק  | היתר בנייה במושבים | אישור זכויות בנחלה | בניית סככה חקלאית

דמי היתר בנחלה עורך דין משק
זכויות בניה בנחלה היתר בנייה במושבים אישור זכויות בנחלה
כמה מטר מותר לבנות בנחלה
דמי היתר בנחלה – כמה מטר מותר לבנות בנחל
אישור זכויות בנחלה היתר בנייה במושבים  בניית סככה חקלאית
מה מותר לבנות על קרקע חקלאית עורך דין משק