קבלה לחברות באגודה

תקדים משפטי – ביהמ"ש מתערב בשיקול דעת האגודה לאישור חברות של רוכש נחלה

בית המשפט, מחוזי מרכז (פ"ת) ת"א 17132-03-09, קבע שמושב עולש נהג בחוסר תום לב עת סרב לאפשר לרוכשת נחלה לרכוש נחלה בשל הטענה שסכום הרכישה של הנחלה לא יאפשר את כסוי חובותיו של מוכר הנחלה.

ביהמ"ש קבע "אין ולא צריך להיות כל קשר בין השיקולים העומדים בבסיס ההחלטה לקבלת רוכש לחברות לבין פירעון החוב ההיסטורי שיצר המוכר". לדברי ביהמ"ש, "הפרמטר היחיד לקבלת חבר חדש הוא איכותו הפרסונאלית של המועמד מבחינת אישיותו, אופיו, כישוריו ויכולתו להתנהל בחברה המושבית שהיא בעלת אופי חברתי כלכלי ייחודי".

ביהמ"ש הבהיר כי החלטות האגודה בקבלת מועמדים לחברות, הן מסוג ההחלטות עליהן חלים כללי הביקורת השיפוטית וכללי ההתערבות השיפוטית. סירוב אגודה לקבל חבר שרכש נחלה לחברות באגודה הינה החלטה הפוגעת בזכות הקניין של אדם ובזכות שוויון ההזדמנויות.

התנית האפשרות להגיש מועמדות לחברות בפירעון חוב המוטל על המוכר היא שיקול זר, שאינו לגיטימי, אשר לא לשם תכליתו ניתנה לאגודה הסמכות לקבוע מי יוכל לרכוש נחלה במושב.

בעניין הזה מדגיש ביהמ"ש כי האגודה מחזיקה במקרקעי המדינה שהם משאב לאומי. השימוש שעשתה האגודה בזכויות שהוענקו לה היה שלא כדין ובניגוד למערכת החוזית שנקבעה ע"י מנהל מקרקעי ישראל וההוראות לדין.

ביהמ"ש הוסיף כי אין האגודה בעלת זכות שיעבוד על קרקע הנחלה אלא רק על המניה של החבר וחלקו בהון, והוסיף כי נוכח העובדה שהסכם המכר אושר בביהמ"ש בהליכים שהתנהלו בין הקונה למוכר ושהאגודה ידעה על קיומם משתיקה את האגודה מלעלות טענות נגד מחיר העסקה.

ביהמ"ש העביר ביקורת על טענת האגודה לפיו קיים חוב "שרובץ על המשק החקלאי" וקיבל בעניין זה את טענת התובעת לפיה, במקרים בהם קיים למוכר חוב החוב "אינו רובץ על המשק" אלא הוא חוב אישי של המוכר ועל האגודה לנקטו באמצעים לגבייתו מהמוכר בלבדו.

בעניין זה סיכם ביהמ"ש: והוסיף "אגודה אינה יכולה לנכס לעצמה זכות של נושה מובטח ראשון. בשקילת שיקול מסוג זה במסגרת שיקוליה בקבלת ההחלטות האמורות מהווה שימוש שלא בתום לב ולמטרה זרה בסמכויות בכוחות שבידי האגודה".

אגודה אינה יכולה לנכס לעצמה זכות של נושה מובטח ראשון..

קבלה לחברות באגודה | עדת קבלה אגודה למושב | עורך דין קרקעות גד שטילמן