החלטה 1523

החלטה 1523 הינה למעשה החלטה 979 במספרה המקורי שעברה שינויים קלים במהלך השנים האחרונות. ההחלטה מקנה זכות לבעלי נחלה לרכוש זכויות חכירה מהוונות בחלקת המגורים של הנחלה כנגד תשלום של שליש משווי הקרקע (ללא ערך המבנים הבנויים).
תשלום דמי היוון נחלה בשיעור 33% מכונה בהחלטה "דמי רכישה" והוא מקנה זכויות חכירה לבעל הנחלה הקרובות לבעלות בחלקת המגורים. בתשלום האמור רוכש בעל הנחלה את כל זכויות הבניה הקיימות ואלו שיהיו בעתיד למגורים ולמעשה מתנתק מהקשר החוזי מול רשות מקרקעי ישראל באופן המאפשר בניה למגורים ללא כל מגבלות של הרשות. כך למשל יוכל בעל הנחלה לבנות מבנה מגורים בכל שטח שימצא לנכון, להוסיף יח' מגורים ולפצלם והכל ללא תשלום נוסף כלשהו לרשות מקרקעי ישראל. כמו כן, יוכל בעל הנחלה לכור את נחלתו ללא תשלום דמי הסכמה בגין חלקת המגורים.
החלטה 1523 דמי היווןכמובן, שכל בניה או פיצול והוספת יחידות מגורים תבוצע אך רק בכפוף לתכנית בניין עיר (תב"ע) תקפה ובאישור ועדות התכנון. תשלום דמי הרכישה מבטל גם את הרצף הדורי המחויב בהחלטות מועצת מנהל מקרקעי ישראל, קרי, הבניה בנחלה תהה רק לבעל הנחלה לבנו הממשיך ואם לבעל הנחלה יש נכד נשוי ניתן להוסיף בית מגורים קטן נוסף בגודל של 55 מ"ר.
ההחלטה מאפשרת תשלום הנמוך מ-33% לפי שווי של 3.75% בלבד משווי חלקת המגורים. תשלום זה מקנה זכויות מצומצמות לבעל הנחלה: ביטול הרצף הדורי, בניה של בתי מגורים בשטח כולל עד 375 מ"ר מבלי צורך לשלם לרשות מקרקעי ישראל דמי היתר על בתי מגורים ששטחם עולה על 160 מ"ר. כמו כן מאפשר תשלום זה זכות לפיצול מגרש מהנחלה כנגד תוספת תשלום בשיעור של 29.25% משווי המגרש המפוצל (כחצי דונם).

מי שמשלם את הסכום בסך 3.75% יכול בעתיד להשלים את התשלום ולהוון את חלקת המגורים בתוספת 29.25% משווי החלקה כולה (2.5 דונם).
ההחלטה מאפשרת למי שהחזיק בחלקת מגורים גדולה יותר לשלם תוספת כספית על מנת להוון את יתרת השטח של מעל 2.5 דונם, התשלום הינו בשיעור של 91% משווי השטח הנוסף (שווי כחצר ללא זכויות בניה).
יודגש כי היוון חלקת המגורים מנתקת את הקשר עם רשות מקרקעי ישראל למעט בעת בניה שאינה למגורים, קרי, לבניה לפעילות שאינה חקלאית (פל"ח).
בגין פעילות שאינה חקלאית ממשיכות הוראות רשות מקרקעי ישראל לחול כבעבר, היינו, פעילות זו מותרת אך ורק כנגד תשלום בשיעור של 5% בשנה מערך השימוש ה"לא חקלאי" או היוון השטח המשמש כפל"ח בשיעור 91% משוויו.
יובהר כי במכר נחלה, תשלום דמי הסכמה מצטמצם לערך השטח החקלאי בלבד, ומאחר ורשות מקרקעי ישראל מעריכה את ערך הקרקע החקלאית בסכומים נמוכים מאוד יהא סכום דמי הסכמה "זניח" ביחס לשווי העסקה כולה.
זכות ההצטרפות ל- החלטה 1523 נתונה לבעל נחלה שקיימת תכנית לצרכי רישום לחלקת המגורים של נחלתו (או חלקה א' כולה) וכן לא קיימים שימושים חורגים או בניה ללא היתר בנחלתו.
למי שרכש נחלה והמוכר שילם דמי הסכמה, ישנה אפשרות לנקות את סכום דמי ההסכמה מתשלום דמי הרכישה אולם הניכוי מוגבל בתקופת הרכישה ובסכום ההיוון המינימלי.