היוון נחלה חקלאית – "דמי רכישה" לפי החלטה 1523 | דמי רכישה נחלה.  מה זה היוון  – האם נדרשים דמי היוון במושבים ומהם דמי היוון נחלה חקלאית ואילו דמי רכישה במכירת נחלה יש לשלם? מהי נחלה מהוונת ומהם חישוב דמי רכישה בנחלה

 

היוון נחלה חקלאית דמי רכישה בנחלה
דמי רכישה נחלה

תשלום דמי רכישה על פי החלטה 1523 מקנה לבעל הנחלה זכויות הקרובות לבעלות בחלקת המגורים של נחלתו. תשלום דמי הרכישה משחרר את בעל הנחלה מכל המגבלות הקיימות בהחלטות רשות מקרקעי ישראל הקשורות לבניה למגורים בנחלה. רוב בעלי הנחלות בארץ בינהם בן ממשיך , חסרי זכות קניין בנחלתם והם מוגדרים כ"ברי רשות".

בר רשות אינה זכות במקרקעין המוכרת בחוק. השאיפה של בעלי הנחלות היא לעגן את זכותם בנחלה בחוזה אישי בו תינתן להם זכות חכירה לדורות. לבעלי הנחלות במושבים הראשונים שהוקמו בארץ על ידי הקרן הקיימת לישראל בשנות ה-20 וה-30 הוקנו זכויות חכירה בחוזי חכירה לדורות שנחתמו בין קק"ל לבין בעלי הנחלות לתקופה של 49 שנים. רוב בעלי הנחלות בעלי חוזי חכירה חידשו את תקופת החכירה בשנות השמונים ל – 49 שנים נוספות.

התחייבות המדינה להקניית חוזה חכירה לדורות.

בהחלטה 1 של מועצת מקרקעי ישראל עוגנה זכותם של כל בעלי הנחלות בארץ לקבל ממינהל מקרקעי ישראל זכות חכירה לדורת על כל שטח נחלתם, אולם לצערם של בעלי הנחלות, החלטה זו  לא יושמה במשך למעלה מחמישים שנה. בניגוד לבעלי נכסים במגזר החקלאי, בעלי דירות ונכסי מקרקעין אחרים במגזר העירוני זכו במהלך השנים להוון את זכות החכירה לדורות ואף לקבל בעלות מלאה בנכסיהם. מה זה היוון נחלה? "היוון" הוא תשלום מראש של דמי החכירה לתקופה ארוכה. היוון נחלה המותר היום בהחלטה 1523 מתייחס רק לחלקת המגורים של הנחלה ששטחה הממוצע 2.5 דונם. תשלום זה מכונה בהחלטה 1523 (במקור – החלטה 979) – "דמי רכישה". חכירה מהוונת מקנה לבעל הנחלה זכויות הקרובות לבעלות ותשלום דמי היוון לנחלה מאפשר לרשום את זכויות החוכר בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

שיעור דמי היוון נחלה חקלאית – דמי הרכישה של חלקת המגורים.

דמי רכישה נחלה - נחלה מהוונת ונושא דמי היוון במושבים
דמי רכישה נחלה

שיעור דמי היוון נחלה חקלאית מחושב על ידי השמאי הממשלתי כשליש משווי הקרקע של חלקת המגורים ללא המבנים הבנויים עליה בתוספת פוטנציאל. "הפוטנציאל" נקבע על ידי השמאי הממשלתי לפי זכויות הבניה שלדעתו קיימות באותו יישוב להוספת בתים בנחלות. תשלום דמי ההיוון בנחלה מכונה "דמי רכישה" הואיל ולמעשה בעל הנחלה רוכש, כביכול, את חלקת המגורים מרשות מקרקעי ישראל ולאחר התשלום הוא משוחרר מכל המגבלות שבהחלטות רמ"י הנוגעות לבניה ומגורים בנחלה.

דמי היוון נחלה חקלאית היוון משק חקלאי בתשלום דמי הרכישה משחרר את בעל הנחלה מכל תשלום הכרוך בבניה למגורים, לאחר התשלום יכול בעל הנחלה לבנות בתים ששטחם גדול מ – – 160 מ"ר ולפצלם ללא כל תשלום נוסף. לאחר היוון המשק החקלאי לא חלה, מבחינת רשות מקרקעי ישראל, כל מגבלה על מספר הבתים שניתן לבנות בחלקת המגורים. כמובן בעל הנחלה נותר כפוף למגבלות הקבועות בתכניות המתאר החלות על היישוב.

דמי היוון במושביםתשלום דמי ההיוון מבטל גם את הצורך לקיום רצף דורי בנחלה, היינו, אין חובה שבנחלה יגורו בעל הנחלה, הבן הממשיך והנכד, כך שניתן לאפשר, לדוגמה, לשלושה אחים לגור בנחלה ולשניים מהם לפצל הבתים כחלקות נפרדות הרשומות על שמם. היוון הנחלה בתשלום, דמי רכישה בנחלה – דמי רכישה במכירת נחלה "דמי רכישה" מצמצם כמעת לחלוטין את דמי ההסכמה שנוהגת הרשות לגבות בעת מכירת הנחלה. לאחר תשלום ההיוון יהיה על בעל הנחלה המוכר את נחלתו לשלם דמי הסכמה רק על רכיב שווי השטח החקלאי של נחלתו. עוד על מכר נחלה וכל שאלה תענה בשמחה.

עורך דין נחלות – גד שטילמן

דמי היוון נחלה חקלאית  דמי רכישה במכירת נחלה
דמי היוון במושבים
נחלה מהוונת

היוון נחלה חקלאית – "דמי רכישה" לפי החלטה 1523 | החלטה 1591 | דמי רכישה נחלה | דמי היוון במושבים | דמי היוון נחלה חקלאית | דמי רכישה במכירת נחלה | נחלה מהוונת | דמי רכישה בנחלה | מה זה היוון