הרחבות במושבים הרחבות בקיבוצים או לבנות בית במשק ההורים. כיצד מתנהל הרחבה במושב ומה המגבלות? הרחבות במושבים בשפלה , במרכז ובכל רחבי הארץ, הסבר על הנושא.

הנהלת מינהל מקרקעי ישראל קיבלה החלטה מרחיקת לכת, המשמיטה את הקרקע מהרחבות בקיבוצים ומושבים.

במסגרת ההחלטה ניתנו הנחיות אופרטיביות שלא להקצות יותר מגרשים בהרחבות של מושבים וקיבוצים וישובים קהילתיים במרכז הארץ בפטור ממכרז. כמן כן, הוסיפה הנהלת המינהל וקבעה: "המינהל לא יחתום על תוכנית להרחבה של ישוב חקלאי אלא לאחר שהאגודה תצהיר כי ידוע לה כי מגרשי ההרחבה ישווקו במכרז ללא ועדות קבלה".

הרחבות במושבים במרכז
"היה וההחלטה תיושם על ידי המינהל, יהא בכך כדי לשים קיץ להמשך ההתיישבות בהרחבות במגזר החקלאי במרכז הארץ."

במצב דברים זה בו המושבים והקיבוצים אינם יכולים להמליץ על מועמדים להקצאת מגרשים מהמינהל, אין להם כל אינטרס ליזום פרויקטים של "הרחבות". ברור כי מושבים וקיבוצים לא "יתרמו" קרקעות ל"הרחבות" בהם המגרשים ישווקו אך ורק על ידי המינהל במכרזים ציבוריים "לכל דורש" ומבלי שהמועמדים יעברו ועדת קבלה של האגודה. נראה בעיננו כי התוצאה של החלטת הנהלה זו תהא הקפאה מוחלטת של כל יזמות ליצירת "הרחבות" חדשות במגזר החקלאי.

הנהלת המינהל נימקה וביססה החלטתה זו על הוראות תיקון מס' 8 לפקודת האגודות השיתופיות, התש"ע-2011.

דומני כי נימוק זה לא יעמוד במבחן משפטי; הרחבות במושבים בשפלה

תיקון 8 לפקודה עוסק "בועדות קבלה לישובים", בהצעת החוק מוסבר כי בשל אפיונם של המושבים והקיבוצים כישובים בעלי אורח חיים קהילתי כפרי המבוסס על לכידות חברתית ותרבותית, יש הצדקה להפעלת מנגנון של מיון מועמדים לקבלה למגורים בישובים אלה. יחד עם זאת, הואיל ונמתחה ביקורת על ידי בתי המשפט על התנהלותן של ועדות הקבלה (מאז "בג"צ קאעדן" – ערבי ישראלי שביקש להתיישב בישוב קציר), בא התיקון לחוק להסדיר את פעולתן של ועדות הקבלה ודרכי הביקורת על החלטותיהן. מטרת החוק לאזן בין זכותם של הישובים לקיום ועדות הקבלה לבין הזכות לכבוד ולשוויון לכלל אזרחי המדינה. התיקון לחוק מסדיר אמות מידה לשיקול הדעתן של ועדות הקבלה, הרכבן ודרכי הערעור על החלטותיהן.

הרחבות במושבים וקיבוצים

הרחבה במושבים בית במשק ההורים
הרחבות במושבים במרכז

הרחבות במושבים בשפלה , בצפון מרכז וכו.. בנושא הרחבות במושבים או הרחבות בקיבוצים – החוק עצמו קובע באופן פוזיטיבי שהקצאת מקרקעין לשם רכישת זכות תעשה רק לאחר אישור ועדות הקבלה של הישוב. סירוב ועדת קבלה לקבל מועמד יהיה מנומק והוא כפוף לזכות השגה של המועמד ל"ועדת השגות" המורכבת מחמישה חברים בלתי תלויים. תחולת החוק הינה על כל הישובים הקהילתיים בגליל ובנגב המאוגדים כאגודה שיתופית או כישוב קהילתי כפרי וכן על הרחבות של קיבוצים ומושבים בהם מספר בתי האב אינו עולה על 400.

עולה אפוא שמטרת החוק לחייב כל מועמד להתיישבות לקבל אישור של ועדת קבלה. מטרה זו הינה ההיפך הגמור מהאמור בהחלטת המינהל הנ"ל, לפיה, המינהל לא יחתום על תוכניות לרחבה אלא אם המושב יחתום על תצהיר בו יאשר שמגרשי ההרחבה ישווקו במכרז ללא ועדות קבלה. יודגש כי החוק אינו דן בכלל בשאלה אם הקצאת המגרשים תעשה במכרז או שלא במכרז ולמעשה אין כל התייחסות לסוגיה זו בדברי ההסבר לחוק.

בנושא הרחבות במושבים בשפלה כמו בנושא הרחבות במושבים במרכז או הרחבות במושבים בצפון הרחבות בקיבוצים בכל הארץ, נעדכן שבשנים האחרונות המינהל אינו מסתיר את רצונו לבטל את זכותם של הקיבוצים והמושבים להמליץ על מועמדים מטעמם להקצאת מגרשים. אך דומה כי המינהל נתפס לכלל טעות בסוברו שתיקון החקיקה הנ"ל ישמש מסד ראוי לעגן רצונו זה.

מכל מקום, היה וההחלטה תיושם על ידי המינהל, יהא בכך כדי לשים קיץ להמשך ההתיישבות בהרחבות במגזר החקלאי במרכז הארץ. כפועל יוצא מיישום ההחלטה מחירי המגרשים ובתי המגורים בהרחבות צפוי לעלות באופן ניכר.

הרחבות במושבים במרכז

הרחבות מושבים | הרחבות במושבים בצפון | הרחבות במושבים במרכז | הקצאת קרקע בפטור ממכרז
סוף להרחבות במושבים וקיבוצים | עורך דין מקרקעין הרחבות במושבים | הרחבות במושבים בשפלה | הרחבה במושב | הרחבות בקיבוצים

הרחבות בקיבוצים