הרחבות במושבים במרכז כמו גם הרחבות בקיבוצים דורשים התנהלות רחבה במושב, מהן המגבלות? הרחבות במושבים בשפלה , בצפון ובכל רחבי הארץ, הסבר על הנושא. הרחבה במושב היא נושא מורכב שיש להכיר לעומק. על מנת לבצע הרחבות במושבים בצפון או הרחבה קהילתית במרכז  כמו גם הרחבה בקיבוצים בצפון, הרחבות במושבים בדרום ובכל רחבי הארץ יש להכיר את החוקים והתקנות גם בעבר ובהווה ולשים לב לשינויים בחוק

הרחבות במושבים בשפלה
"היה וההחלטה תיושם על ידי המינהל, יהא בכך כדי לשים קיץ להמשך ההתיישבות בהרחבות במגזר החקלאי במרכז הארץ."

משרדנו עוסק בכל הקשור אל רכישת נחלה ומכר, הרחבת מושבים, ירושות ושטחים חקלאיים. בכתבה נפרט על הרחבות במושבים במרכז הארץ בדרום ובצפון.

הרחבות במושבים במרכז

הנהלת מינהל מקרקעי ישראל קיבלה החלטה מרחיקת לכת, המשמיטה את הקרקע מהרחבות בקיבוצים ומושבים.

הרחבה קהילתית במרכז – הרחבות במושבים בדרום צפון ומרכז \ במסגרת ההחלטה ניתנו הנחיות אופרטיביות שלא להקצות יותר מגרשים בהרחבות של מושבים וקיבוצים וישובים קהילתיים במרכז הארץ בפטור ממכרז. כמן כן, הוסיפה הנהלת המינהל וקבעה: "המינהל לא יחתום על תוכנית להרחבה של ישוב חקלאי אלא לאחר שהאגודה תצהיר כי ידוע לה כי מגרשי ההרחבה ישווקו במכרז ללא ועדות קבלה".

במצב דברים זה בו המושבים והקיבוצים אינם יכולים להמליץ על מועמדים להקצאת מגרשים מהמינהל, אין להם כל אינטרס ליזום פרויקטים של "הרחבות". ברור כי מושבים וקיבוצים לא "יתרמו" קרקעות ל"הרחבות" בהם המגרשים ישווקו אך ורק על ידי המינהל במכרזים ציבוריים "לכל דורש" ומבלי שהמועמדים יעברו ועדת קבלה של האגודה. נראה בעיננו כי התוצאה של החלטת הנהלה זו תהא הקפאה מוחלטת של כל יזמות ליצירת "הרחבות" חדשות במגזר החקלאי.

הנהלת המינהל נימקה וביססה החלטתה זו על הוראות תיקון מס' 8 לפקודת האגודות השיתופיות, התש"ע-2011.

דומני כי נימוק זה לא יעמוד במבחן משפטי;

הרחבה במושבים בית במשק ההורים
הרחבות במושבים במרכז

הרחבה במושב – תיקון 8 לפקודה עוסק "בועדות קבלה לישובים", בהצעת החוק מוסבר כי בשל אפיונם של המושבים והקיבוצים כישובים בעלי אורח חיים קהילתי כפרי המבוסס על לכידות חברתית ותרבותית, יש הצדקה להפעלת מנגנון של מיון מועמדים לקבלה למגורים בישובים אלה. יחד עם זאת, הואיל ונמתחה ביקורת על ידי בתי המשפט על התנהלותן של ועדות הקבלה (מאז "בג"צ קאעדן" – ערבי ישראלי שביקש להתיישב בישוב קציר), בא התיקון לחוק להסדיר את פעולתן של ועדות הקבלה ודרכי הביקורת על החלטותיהן. מטרת החוק לאזן בין זכותם של הישובים לקיום ועדות הקבלה לבין הזכות לכבוד ולשוויון לכלל אזרחי המדינה. התיקון לחוק מסדיר אמות מידה לשיקול הדעתן של ועדות הקבלה, הרכבן ודרכי הערעור על החלטותיהן.

הרחבות במושבים וקיבוצים כולל הרחבה בקיבוצים בצפון

הרחבות במושבים בשפלה , הרחבות במושבים בצפון , הרחבות במושבים בדרום ובמרכז וכו.. בנושא הרחבות במושבים 2023 או הרחבות בקיבוצים – החוק עצמו קובע באופן פוזיטיבי שהקצאת מקרקעין לשם רכישת זכות תעשה רק לאחר אישור ועדות הקבלה של הישוב. סירוב ועדת קבלה לקבל מועמד יהיה מנומק והוא כפוף לזכות השגה של המועמד ל"ועדת השגות" המורכבת מחמישה חברים בלתי תלויים. תחולת החוק הינה על כל הישובים הקהילתיים בגליל ובנגב המאוגדים כאגודה שיתופית או כישוב קהילתי כפרי וכן על הרחבות של קיבוצים ומושבים בהם מספר בתי האב אינו עולה על 400.

בנושא הרחבה במושב עולה אפוא שמטרת החוק לחייב כל מועמד להתיישבות לקבל אישור של ועדת קבלה. מטרה זו הינה ההיפך הגמור מהאמור בהחלטת המינהל הנ"ל, לפיה, המינהל לא יחתום על תוכניות לרחבה אלא אם המושב יחתום על תצהיר בו יאשר שמגרשי ההרחבה ישווקו במכרז ללא ועדות קבלה. יודגש כי החוק אינו דן בכלל בשאלה אם הקצאת המגרשים תעשה במכרז או שלא במכרז ולמעשה אין כל התייחסות לסוגיה זו בדברי ההסבר לחוק.

עדכון הרחבות במושבים בדרום ובמרכז

הרחבות בקיבוצים
הרחבות במושבים בצפון

הרחבה קהילתית במרכז יכולה להיות בנושא הרחבות במושבים בשפלה כמו בנושא הרחבות במושבים במרכז או הרחבות במושבים בצפון כמו גם הרחבות בקיבוצים – הרחבה בקיבוצים בצפון ובכל הארץ, נעדכן שבשנים האחרונות המינהל אינו מסתיר את רצונו לבטל את זכותם של הקיבוצים והמושבים להמליץ על מועמדים מטעמם להקצאת מגרשים. אך דומה כי המינהל נתפס לכלל טעות בסוברו שתיקון החקיקה הנ"ל ישמש מסד ראוי לעגן רצונו זה.

מכל מקום, היה וההחלטה תיושם על ידי המינהל, יהא בכך כדי לשים קיץ להמשך ההתיישבות בהרחבות במגזר החקלאי במרכז הארץ. כפועל יוצא מיישום ההחלטה מחירי המגרשים ובתי המגורים בהרחבות צפוי לעלות באופן ניכר.

משרד עו"ד שטילמן, נחלות, בן ממשיך ופיצול, מושבים והרחבות – במידה ואתם לקראת הרחבה במושב פנו אלינו ונלווה אתכם תוך ניסיון עשיר בתחום ובתמקצעות ללא רבב בנושא זה.

הרחבות במושבים במרכז 2023
הרחבות במושבים בשפלה

הרחבות במושבים במרכז

הרחבות מושבים | הרחבות במושבים בצפון | הרחבות במושבים במרכז | הקצאת קרקע בפטור ממכרז
סוף להרחבות במושבים וקיבוצים | עורך דין מקרקעין הרחבות במושבים 2023 | הרחבות במושבים בשפלה | הרחבה במושב | הרחבות בקיבוצים | הרחבה קהילתית במרכז | הרחבה בקיבוצים בצפון | הרחבות במושבים בדרום