מיסוי נחלות במושבים – מהו מיסוי נחלה חקלאית איך מתבצע מיסוי מכירת נחלה במושב ומה חשוב לדעת על מיסוי ירושת נחלה חקלאית , מיסוי על מכירת נחלה כמו גם מיסוי מקרקעין פיצול נחלה .  מיסוי קרקעות הוא נושא מורכב ולכן חשוב לבחור עו"ד מיסוי מקרקעין בעל הניסיון הנדרש בנושא מיסוי קרקע חקלאית. גד שטילמן עורך דין מיסוי נחלות

מיסוי נחלות במושבים – מיסוי נחלה חקלאית

מיסוי על מכירת נחלה
מיסוי על מכירת נחלה

פעילות לא חקלאית בנחלה עורך דין מיסוי נחלות – "מיסוי משק חקלאי" או "מיסוי נחלה" הינם מונחים שנעשה בהם לרוב שימוש שגוי הואיל ורוב המשתמשים במונח מיסוי משק חקלאי, מתכוונים לא רק ל"מיסים" המשולמים לרשות המיסים, אלא גם לתשלומי חובה אחרים המשולמים לרשות מקרקעי ישראל, למועצה האזורית ולאגודה החקלאית.

לתשלומי החובה יש שלושה אספקטים;

האחד – מיסים שוטפים החלים על בעל נחלה בגין אחזקתה והשימוש בה.

השני – תשלומי חובה החלים בעת מכר. היינו מיסוי על מכירת נחלה.

והשלישי – מיסים החלים בעת הורשת נחלה. היינו מיסוי ירושת נחלה או מיסוי הורשת נחלה.

עורך דין מיסוי נחלות – תשלומי חובה שוטפים

תשלומים למועצה האזורית

בן ממשיך – בתשלומים השוטפים החלים על בעל נחלה נכללים תשלומים מוניציפאליים, כגון: ארנונה לבתי המגורים, ארנונה למבנים האחרים הקיימים בנחלה, וארנונה חקלאית לשטחים החקלאיים. ישנם מושבים שתשלומי הארנונה נגבים באמצעות האגודה או הועד המקומי ומועברים למועצה האזורית. הארנונה החקלאית מוסדרת בחוקי עזר של הרשות המוניציפאלית (מועצה מקומית או מועצה אזורית או עירייה) והיא שונה מרשות לרשות. מבחינה עקרונית אין כל הצדקה הבדלים אולם ישנן מועצות אזוריות שלא גובות בכלל מסויי מקרקעין – ארנונה חקלאית. וישנן מועצות או עיריות הגובות סכומי עתק שאינם הגיוניים ביחס לרווח החקלאי.

תשלומים עבור מים וביוב

מיסוי מכירת נחלה במושב
מיסוי מכירת נחלה במושב

כמו כן ישנם תשלומי שוטפים בגין מים המשולמים לעיתים לאגודה החקלאית המספקת את המים לחבריה ולתושבי הישוב, או לוועד המקומי, או לגוף אחר המספק מים לתושבי האגודה ולחברי האגודה החקלאית לשטחיהם החקלאיים.  כשהאגודה הינה ספקית המים החיוב בגין מים אינו אחיד בין המושבים השונים ואף לא בין תושבים באותו ישוב וקיימת לאגודה סמכות לקבוע את מחיר המים לפי הוצאותיה לרבות תוספת עבור "קרן שמורה" שנועדת לתיקונים הדרושים במערכת המים.

מאחר והאגודה היא האחראית על האספקה ובמקרה של תקלות במערכת עליה לשאת בעלויות באמצעות כספי חבריה, ישנן אגודה הגובות מתושבי הישוב שאינם חברים סכומים גבוהים יותר מהחברים עצמם. כמו כן ישנן אגודה הגובות תעריף נמוך מחברי האגודה הואיל ובשטח החברים קיימים גידולים חקלאיים או בעלי חיים ומחיר המים לחקלאות נמוך מזה הנדרש לצריכה ביתית.

יאמר בהערת אגב כי אנו ממליצים להפריד בין שעוני המים של בתי המגורים המצויים בחלקת המגורים של הנחלה לשעוני המים המספקים מים לצרכים החקלאיים שבחלקה א'. כמו כן המועצה האזורית, או גורם מטעמה (כגון: תאגיד המים), גובה אגרת ביוב לפי צריכה או לפי קריטריונים סטטיסטיים.

אגרות והיטלי שמירה

מיסוי נחלה חקלאית - עורך דין מיסוי נחלות
מיסוי נחלה חקלאית

עורך דין מיסוי נחלות שטילמן, במסגרת תשלומי החובה השוטפים נכללים במועצות רבות גם היטלי שמירה מכח חוק עזר. ההיטל נגבה רק במקרה והמועצה מחילה על הישובים חובת שמירה והישוב או התושב מבקש לשלם את ההיטל במקום חובת השמירה. אין מדובר ב- מיסוי נחלה חקלאית אלא מיסוי התושב הגר בנחלה, אולם באופן כללי יש לקחת בחשבון עלות זו שאינה קיימת בישובים עירוניים.

דמי חכירה שנתיים

רשות מקרקעי ישראל גובה מבעלי נחלות ומשקי עזר "דמי חכירה שנתיים", תשלום זה נגבה לרוב באמצעות האגודה החקלאית ומחויב בחשבון החבר/תושב. למעשה אין מדובר במיסוי נחלות אלא בתשלום "שכירות" ביחסי המדינה כבעלת הקרקע לבין בעל הנחלה כ"שוכר". כאשר תקופת השכירות ארוכת שנים מכונים דמי השכירות כ"דמי חכירה".

תשלומים לאגודה החקלאית

האגודה החקלאית נוהגת לגבות תשלומים מחבריה על פי החלטות מוסדותיה המוסמכים. האגודות נוהגות לכנות את התשלום במונחים שונים, כגון: "מיסי אגודה" או "דמי חבר" וכד'.

היטלי פיתוח

מיסוי מקרקעין פיצול נחלה
מיסוי מקרקעין פיצול נחלה

עורך דין מיסוי נחלות היטלי פיתוח מהם? היטלים אינם מוגדרים בחוק כ"מיסים" אולם מחמת טעות נוהגים לקרוא לכלול אותם במסגרת "מיסוי מקרקעין". היטלים נגבים מכח חוקי עזר של המועצה האזורית והם משולמים בד"כ בגין עבודות פיתוח כגון: היטל כבישים ומדרכות, היטל ניקוז, היטל הטמנת צנרת ועוד.

מיסוי מכירת נחלה במושב

מיסוי על מכירת נחלה

בעת מכירת הנחלה ידרשו הצדדים לשלם תשלומי חובה רבים שעיקרם:

תשלומים לרשות מקרקעי ישראל – "דמי רכישה" בגין היוון חלקת המגורים ו"דמי הסכמה" בגין יתרת שטח הנחלה.

לרשויות המס משולם – מס שבח (החל על מוכרי הנחלה) ומס רכישה (החל על הקונים).

הועדה המקומית לתכנון ובניה גובה בעת מכר נחלה – "היטל השבחה".

מס ערך מוסף (מע"מ) משולם בגין מיסוי קרקע החקלאית. לרוב מס זה אינו משולם בעת המכר הואיל והוא חל רק אם המוכר הינו "עוסק חקלאי" או כשהקונה הינו "עוסק". גם כשחל מע"מ ניתן לרוב לקזזו במסגרת האגודה החקלאית המהווה "איחוד עוסקים" או במסגרת העסקים של המוכרים או הקונים.

האגודות השיתופיות נוהגות לעיתים לגבות תשלום בעת מכר נחלה. התשלום נגבה ל"הון האגודה" על פי החלטות האסיפה הכללית או מכח תקנון האגודה או למטרה אחרת. התשלום הנגבה בעת כניסת חבר לאגודה אינו "בלתי חוקי", זאת, בניגוד לתשלום הנגבה בעת העברת זכויות בנכס בו המעביר אינו חבר באגודה והעברת הזכויות בנכס אינה כרוכה בהכרח בכניסת הרוכש לחברות לאגודה.

מיסוי נחלה בהורשה – מיסוי ירושת נחלה

מיסוי נחלות במושבים
מיסוי נחלות במושבים עורך דין מיסוי נחלות

במדינת ישראל אין חובת תשלום של מיסים בעת פטירה.

בעבר היה קיים "מס עיזבון" (בין השנים 1960 ל – 1981) אולם מס העיזבון בוטל, ומאז שנת 1981 קיים פטור מלא. פטור בתשלום בשל פטירה קיים גם כלפי רשות מקרקעי ישראל והוא חל באופן מלא בהעברת זכויות מכח ירושה בנחלות ומשקי עזר.

משרדנו מתמחה בכל הקשור לתשלומי חובה / מיסי נחלה ואנו מייעצים באופן שוטף לאגודות, וליחידם בהתמודדות עם נושאי המיסוי.

יש לזכור, בהקשר למיסוי בעסקאות מכר, כי אופן ניסוח החוזה משפיע דרמטית על סכומי המס שיוטלו על הצדדים.

מיסוי נחלות במושבים | מיסוי נחלה חקלאית | מיסוי מכירת נחלה במושב | מיסוי ירושת נחלה חקלאית | מיסוי על מכירת נחלה | מיסוי מקרקעין פיצול נחלה | מיסוי קרקעות | מיסוי מקרקעין | מיסוי קרקע חקלאית | מיסוי נחלות במושבים | מיסוי נחלה חקלאית | מיסוי מכירת נחלה במושב | מיסוי ירושת נחלה חקלאית | מיסוי על מכירת נחלה | מיסוי מקרקעין |  מיסוי קרקעות | מיסוי מקרקעין | מיסוי קרקע חקלאית | עורך דין מיסוי נחלות