הרבה שואלים על ועד מקומי במושב. להלן מידע בנושא

ועד מקומי במושב

אייקון ועד מקומי
הועד המקומי במושב

המושבים הוקמו במסגרת התאגדות של חברים באגודה שיתופית ועד האגודה בתחילת דרכה של ההתיישבות בארץ ניהל את כל החיים הקהילתיים והמוניציפליים של הישוב. אולם האגודה הינה תאגיד פרטי בערבון מוגבל ולא אישיות מוניציפלית.

הואיל והסמכויות המוניציפליות על פי החוק מוקנות למועצות האזוריות והן מסמיכות מכוחן את ועדי הישובים לנהל את החיים הפנימיים בישוב, נהוג היה בעבר לקיים ועד אחד ששימש הן כועד האגודה החקלאית והן כועד מקומי, נהוג היה לכנות התנהלות זו כ"זהות ועדים". במהלך העשורים האחרונים ובעיקר עם התרחבות המושבים בהוספת תושבים בהרחבות שאינם חברי אגודה נקבעו כללים על ידי שר הפנים שחייבו פיצול של ועד האגודה מהועד המקומי וקיום בחירות נפרדות לועד המקומי בד בבד לבחירות למועצות האזוריות.

למעשה, הועד המקומי הינו ידה הארוכה של המועצה האזורית והועד שואב מסמכויות המועצה בהתנהלותו.

הקושי בהתנהלות הועד המקומי נובעת מתקצוב נמוך מהמועצה האזורית. לרוב נאלץ הועד המקומי להתנהל מתוך מזכירות האגודה תוך שהוא שוכר את שרותיהם של עובדיו ביחד עם האגודה – מזכירה, גזבר, מנהל חשבונות.

בניגוד לעירייה או מועצה מקומית, למועצה אזורית אין קניין ציבורי בתוך משבצת המושב. העיריות והמועצות המקומיות מחזיקות בפועל ובעלות הקניין מכח הפקעות לצרכי ציבור של השטחים "הירוקים" ו"החומים" שבתוכניות המתאר שבשטח שיפוטן, קרי, בגנים הציבוריים, במבני הציבור, מגרשי ספורט, בכבישים והמדרכות ויתר השצפי"ם (שטחים ציבוריים פתוחים). אולם המועצות האזוריות אינן נוהגות לקיים את הוראות החוק ואין הן מבצעות הפקעות של חלקות ביעוד ציבורי הקיימות בשטח המחנה של המושבים וכפועל יוצא מכך אין גם לועדים המקומיים חזקה חוקית בשטחים הציבוריים שבמושב ובמבנים הציבוריים.

על מנת להקנות לועד המקומי חזקה בשטחים ובמבנים ציבוריים רצויי לערוך הסכם בין האגודה לועד המקומי מכוחו מעבירה האגודה את החזקה בנכסים אלה, כולם או חלקם, לידי הועד המקומי בדרך של שכירות ובמחיר נמוך עד "זניח". בהסכמים שכאלה אם דמי השכירות נמוכים  מוטלות על הועד המקומי החובות וההתחייבויות הקשורות לנכס ולא רק חובת החזקה אלא גם חובת שיפוץ ותיקוני בלאי.

חוזים בין הועד המקומי לועד האגודה רצויים על מנת לקבוע כללים מוסכמים להשקעות כספים ברכוש "הציבורי" וחלוקת הוצאות החזקה בין הועדים. כמו כן רצויי לקבוע בהסכם חלוקת תפקידים בכל הקשור להתנהלות הקהילתית של תושבי הישוב הכוללים כמובן חברי אוגודה וכאלה שאינם חברי אגודה.

ניתן לקבל מידע על נושאים נוספים כגון בן ממשיך או כל נושא בתחום מקרקעין. שאלות לגבי נחלות כמו מכר נחלה או נחלה קיימת המעוניינים לפצל אותה ולברר פרטים ולהבין תמונת מצב של המושג " פיצול נחלה ". אנו מבינים את הלחץ מהלא נודע וריבוי החוקים והתקנות בנושאים אילו ונשמח לעזור.. בתור משרד עורכי דין מקרקעין זוהי ההתמחות שלנו ואנו זמינים לייעוץ בתחום כולו.