החלטה 1553

החלטה 1553 (החלטה 1523 לשעבר)

החלטה 979 במספרה המקורי והחל מתחילת 2019 – החלטה 1591

שעברה שינויים קלים במהלך השנים האחרונות. ההחלטה מקנה זכות לבעלי נחלה לרכוש את מלוא זכויות הבנייה "למגורים" בחלקת המגורים של הנחלה כנגד תשלום של שליש משווי החלקה (ללא ערך המבנים הבנויים).

החלטה 1553

תשלום דמי ההיוון בשיעור 33% מכונה בהחלטה "דמי רכישה" והוא מקנה זכויות חכירה לבעל הנחלה הקרובות לבעלות בחלקת המגורים ששטחה 2.5 דונם. בתשלום האמור רוכש בעל הנחלה את כל זכויות הבניה הקיימות ואלו שיהיו בעתיד למגורים ולמעשה מתנתק מהקשר החוזי מול רשות מקרקעי ישראל באופן המאפשר בניה למגורים ללא כל מגבלות של הרשות. כך למשל יוכל בעל הנחלה לבנות את כל בתי המגורים על פי התכנון החדש ולפצלם ללא צורך בתשלום נוסף כלשהוא לרשות מקרקעי ישראל. כמו כן, יוכל בעל הנחלה למכור את נחלתו ללא תשלום דמי הסכמה בגין חלקת המגורים.
החלטה 1553החלטה 1553 מאפשרת כניסה למסגרתה גם בתשלום הנמוך מ-33% בשיעור של 3.75% בלבד משווי חלקת המגורים. תשלום בשיעור 3.75% מקנה זכויות מצומצמות לבעל הנחלה: ביטול הרצף הדורי, בניה של בתי מגורים בשטח כולל עד 375 מ"ר מבלי צורך לשלם לרשות מקרקעי ישראל דמי היתר על בתי מגורים ששטחם עולה על 160 מ"ר. כמו כן התשלום בשיעור 3.75% מאפשר זכות לפיצול מגרש אחד מהנחלה כנגד תוספת תשלום בשיעור של 29.25% משווי המגרש המפוצל (כחצי דונם).
מי שמשלם את הסכום בסך 3.75% יכול בעתיד להשלים את תשלום "דמי הרכישה" בתוספת של 29.25% משווי החלקה כולה (2.5 דונם).
ההחלטה מאפשרת למי שהחזיק בחלקת מגורים גדולה יותר מ- 2.5 דונם לשלם תוספת כספית על מנת להוון את יתרת השטח. התשלום הינו בשיעור של 91% משווי השטח הנוסף (שווי כחצר ללא זכויות בניה).
מי שישלם דמי רכישה פטור מרוב סכום "דמי ההסכמה" בעת שימכור את נחלתו, תשלום דמי הסכמה מצטמצם לערך השטח החקלאי בלבד, ומאחר ורשות מקרקעי ישראל מעריכה את ערך הקרקע החקלאית בסכומים נמוכים מאוד יהא סכום דמי הסכמה "זניח" ביחס לשווי העסקה כולה.
הערה: על שיעור דמי היוון מתווסף מע"מ, מס רכישה והיטל השבחה.