משק עזר במושבים | בתים במושבים למכירה | זכויות | פיצול / חלוקת משק עזר | רכישת משק עזר | מכירת משק עזר

משק עזר במושבים

משק עזר
מכירת משק עזר | זכויות במושבים | פיצול / חלוקת משק עזר | רכישת משק עזר או ירושה

משק עזר במושבים זהו נכס מקרקעין מיוחד השונה מנחלה, והוא שונה גם מ"בתים מקצועיים" ו"מגרשי מגורים" (בהרחבות).
בנושא בתים במושבים למכירה הייחודיות של משק העזר נובעת מההיסטוריה הקשורה ליצירתם של משקי עזר בארץ.
הקמת המושבים התבססה על נחלות אשר חולקו למתיישבים במושב בעת הקמתו. הנחלות כוללות חלקת מגורים ושטחים חקלאיים לפרנסתו של בעל הנחלה. בעת הקמת המושב או בסמוך לאחר מכן, אירעו מקרים בהם המתיישב לא התפרנס מחקלאות והשטחים החקלאיים של הנחלה נגרעו ממנו.
בדרך כלל אותו מתיישב התפרנס מעבודה מחוץ למסגרת המושב והחצר שמאחורי ביתו אפשרה לו השלמת הכנסה מגידול בעלי חיים כגון לול, רפת ולעיתים גן ירק. ה"עזרה" בפרנסה מחקלאות היא מקור השם "משק עזר".

זכויות בניה במשק עזר

לפני בתים במושבים למכירה נבין את זכויות הבניה במשק עזר. העובדה שבעל משק העזר מחזיק בחלקת מגורים במושב, אולם עיקר פרנסתו אינה חקלאות, הביאה את מנהל מקרקעי ישראל למסקנה שעוגנה בהחלטות, לפיהן לבעל משק העזר לא תהא זכות לבנות בית שני לבן ממשיך, שכן ממילא אין מי שימשיך את עבודת החקלאות שאינה קיימת. משמע, זכויות בנייה במשק העזר צומצמו ביחס לזכויות בנייה בנחלה וברוב רובם של המקרים הם מצטמצמים מבחינת רמ"י לזכות בנייה של בית אחד בן 160 מ"ר.
בשנים האחרונות כאשר הלולים והרפתות במשקי העזר נעלמו ואינם, נראה היה לרשויות התכנון שמדובר בתא שטח "בזבזני" מבחינת ניצולו למטרת מגורים בלבד לבית יחיד.
במושבים רבים במהלך השנים, פוצלו משקי עזר למגרשים בתכניות מפורטות, וחלוקת משקי העזר הביאה לכך שהמושב – כאגודה שיתופית או רמ"י, גרעו את המגרשים משטח משק העזר והקצו אותם למתיישבים חדשים.

חלוקת משק עזר | פיצול משק עזר

מכירת משק עזר
מכירת משק עזר

זכות חלוקת משק עזר או פיצול משק עזר לא הייתה נתונה לבעל משק העזר עצמו. בשנה האחרונה נקבעו החלטות ברשויות התכנון לבקשת מקרקעי ישראל המאפשרות להוון משק העזר (עד 2 דונם) ולהוסיף ולרכוש זכות לבית שני במשק עזר שיוותר כקניינו של בעל המשק עצמו.

משק עזר היוון

החלטה 1521 קבעה את עקרונות תשלום ההיוון, את שיעור עלות תוספת הזכויות מעל ל- 160 מ"ר לבית אחד, והוסיפה וקבעה כי בעל המשק יוכל לחלק את משק העזר, ולבצע פיצול משק עזר של בית אחד שיוותר קניינו הפרטי.

משק עזר ירושה

בניגוד ירושת נחלה, ירושת משק עזר דומה לירושת כל נכס אחר על פי דיני הירושה של מדינת ישראל. היינו, אין חובה להוריש את משק העזר לילד אחד, וניתן להורישו למספר יורשים.

רכישת משק עזר | מכירת משק עזר

בתים במושבים למכירה או רכישת משק עזר, או מכירת משק עזר מחייבת מומחיות מצד עו"ד המטפל בעסקה, הואיל ובהעדר ידע מתאים ושליטה בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל ובעקרונות המיסוי החלים על המשק, יוותר בידי המוכר סכום נמוך משמעותית משווי התמורה, והקונה לא יהנה מיתרונות הגלומים בהיוון חלקת המגורים אגב ביצוע עסקת הרכישה.

תחומי התמחות של גד שטילמן עורך דין משק חקלאי בתים במושבים למכירה

משק עזר במושבים – זכויות | החלטה 1521 | פיצול חלוקת משק עזר | רכישת משק עזר | ירושה | נחלה | ירושת משק עזר | משק עזר או נחלה | בן ממשיך | במושב | משקי עזר במושבים | משקי עזר במושב | מכירת משק עזר | החלטה 1591